ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als lid van #noexcuses vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier. Dit kan via de website www.noexcusesroosendaal.nl. Zodra #noexcuses   het inschrijfformulier heeft ontvangen, kunt u een proefles inplannen samen met de planner.
 2. Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van #noexcuses zodra er weer plek beschikbaar is.
 3. Bij het eerste bezoek aan #noexcuses ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en qr-code toegang tot de box. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden ingeschreven is 14 jaar.
 4. De abonnementhouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van zijn/haar abonnement. Zijn/haar abonnement is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
 5. Een oud-lid die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij #noexcuses heeft geen recht op een gratis proefles.

 

Artikel 2 Abonnementen en betalingsvoorwaarden

 1. Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 3 maanden. Na deze periode beëindigd zijn/haar abonnement direct en dient u zelf een nieuwe abonnement af te sluiten.
 2. Alle bedragen zijn een vooruitbetaling voor de gehele periode van 3 maanden.
 3. #noexcuses behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen
 4. Voor de 5 strippenkaart geldt een geldigheid van 5 weken vanaf het moment van aankoop.
 5. Voor de 10 strippenkaart geldt een geldigheid van 16 weken vanaf het moment van aankoop.
 6. Na het afsluiten van een abonnement of strippenkaart is het niet mogelijk tot restitutie. 

 

Artikel 3: Openingstijden

 1. #noexcuses behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële en erkende feestdagen is #noexcuses gerechtigd gesloten te zijn.
 3. Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna is er geen mogelijkheid om deel te nemen aan de aangemelde les.

 

Artikel 4: Groepslessen

 1. Een lid met een abonnement kan aan alle verschillende groepslessen en open gym deelnemen.
 2. Reservering van de lessen is verplicht via de website of app.
 3. #noexcuses behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt via de email.
 4. Het lid kan zich voor een les afmelden via de website of app.
 5. Het lesrooster staat op de website en app. #noexcuses behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

 

Artikel 5: Beëindigen

 1. #noexcuses behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de eigenaar een lidmaatschap te beëindigen..

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij #noexcuses , is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. #noexcuses , de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van #noexcuses handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. #noexcuses , de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van #noexcuses  handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

 

Artikel 7: Huisregels

1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van #noexcuses en hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden van #noexcuses   zijn vermeld op de website www.noexcusesroosendaal.nl en zijn bij de eigenaar op te vragen. Huisregels zijn te vinden in de box.

 

Artikel 8: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met #noexcuses aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en #noexcuses , worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de #noexcuses  hoofdvestiging is gevestigd.
 3. Door ondertekening van het afsluiten van een abonnement/ strippenkaart verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van #noexcuses te kennen en te accepteren.
 4. #noexcuses is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

 

Artikel 9: evenementen

1. #noexcuses  noch de organisatie noch enige andere partij, direct of indirect betrokken bij de organisatie van de wedstrijden of testdagen, aansprakelijk is voor enige schade, welke dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan een #noexcuses  event zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doet u geheel voor eigen verantwoording en risico mee.